სამაგისტრო

ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების პირობები განისაზღვრება საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონის შესაბამისად და მოითხოვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ქონას (უპირატესად, მაგრამ არა აუცილებლად, ბიზნესის, ეკონომიკის ან მედიცინის მიმართულებით) და ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას. უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შესაძლებელია   განხორციელდეს,   აგრეთვე,   მობილობის   წესით   ჩარიცხვის   გზით. 

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/