სკოლები

ამჟამად უნივერსიტეტში მოქმედებს მედიცინის სკოლა, რომელიც ახორცილებს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ქართულენოვან სამაგისტრო პროგრამას. მედიცინის სკოლის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შეადგენენ მედიცინის აღიარებული სპეციალისტები როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

პროფესორები :

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

  • თამარ კვარაცხელია
  • დავით იოსებაშვილი

აკადემიური პერსონალი :

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/