სტრუქტურა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:

 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
 • საგამოცდო ცენტრი
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
 • სტრატეგიული განვითარების სამსახური
 • კვლევების განვითარების სამსახური
 • მედიცინის სკოლა
 • უწყვეტი განათლების სამსახური
 • კურიკულუმის განვითარების კომიტეტი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული უაზრუნველყოფის სამსახური
 • საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური
 • იურიდიული სამსახური
 • ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახური
 • ბიბლიოთეკა
 • სტუდენტთა მიღების და მოზიდვის სამსახური
 • სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური

თითოეული ამ სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება უნივერსიტეტის დებულებითა და საკუთრივ სამსახურის დებულებით.

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

უნივერსიტეტის დებულება

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/