შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი“ 2023 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ღია კონკურსს ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:
 • ა) შინაგანი მედიცინა: ორი საშტატო ერთეული – 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ- პროფესორი;
 • ბ) ქირურგია: ორი საშტატო ერთეული- 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი;
 • გ) პედიატრია: ორი საშტატო ერთეული- 1 ასოცირებული პროფესორი და 1 ასისტენტ-პროფესორი;
 • დ) მეანობა და გინეკოლოგია: ორი საშტატო ერთეული- 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი;
 • ნევროლოგია: ორი საშტატო ერთეული- 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ -პროფესორი.
 • კონკურსი უნდა შეესაბამებოდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს;
 • კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული ანკეტა (შევსებული); ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ოთხი ფოტოსურათი 3X4; დ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი; ე) შესაბამისი სამეცნიერო ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი საბუთების ასლი; (უცხოეთში მიღებული აკადემიური ხარისხის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი); ვ) ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც კანდიდატის აზრით საუკეთესოდ წარმოაჩენს მის კვლევით უნარს; ზ) ერთი სასწავლო კურსის სასწავლო გეგმა (სილაბუსი); თ) ცნობა არანაკლებ ექვსწლიანი სამეცნიერო პედაგოგიური გამოცდილების შესახებ. ი) ლექციების ინგლისურ ენაზე წაკითხვის გამოცდილების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ინგლისურენოვანი პროგრამის პროფესორობის კანდიდატებისათვის). კ) სახელმწიფო სერტიფიკატები ნებადართულ კლინიკურ სპეციალობებში – საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისად;
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, კერძოდ:
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ამასთან სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 4 წლის გამოცდილება; ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეცნიერებათა კანდიდატის, სამეცნიერო ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
 • კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა პირადი მონაცემების შეფასება მოხდეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი საკონკურსო კომისიის მიერ. გადაწყვეტილების მიღებისას მხედველობაში მიღებულ უნდა იქნას შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმები:
ა) კანდიდატის უნარი, მეცნიერების თანამედროვე მოთხოვნების საფუძველზე ასწავლოს კურსები შესაბამის სპეციალობაში; ბ) პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება; გ) სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა და ხარისხი (განსაკუთრებით ბოლო ათი წლის განმავლობაში).
 • საკონკურსო განცხადებების მიღება წარმოებდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების სამსახურში, მისამართზე: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #9, 2023 წლის 1 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით.
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს 2023 წლის 20 ოქტომბერს.
 • საბუთები უნდა იყოს წარმოდგენილი აგრეთვე ელექტრონული ფორმით, DVD-დისკზე ჩაწერილი სახით.
 • საკონკურსო საბუთები კონკურსანტებს უკან არ უბრუნდებათ.
 • კონკურსი ჩატარდეს სამ ეტაპად (საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთა დოკუმენტაციის შესწავლა, პირველადი შეფასება, დოკუმენტაციის შედეგად შერჩეული კონკურსანტებთან გასაუბრება და შეჯერება – გადაწყვეტილების მიღება).
სიახლეები

უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის, ადგილობრივ პარტნიორებთან და პოტენციურ სტუდენტებთან შეხვედრისა და ორგანიზაცია “СEECO”-სთან წარმატებული თანამშრომლობის მიზნით, “EWUNI”-ს დელეგაცია ეწვია ინდოეთს. ვიზიტები წარიმართა 12 ქალაქში.

უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის, ადგილობრივ პარტნიორებთან და პოტენციურ სტუდენტებთან შეხვედრისა და ორგანიზაცია “СEECO”-სთან წარმატებული თანამშრომლობის მიზნით, “EWUNI”-ს დელეგაცია ეწვია ინდოეთს. ვიზიტები წარიმართა 12 ქალაქში. როგორც ზემოთ იქნა

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი“ 2023 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ღია კონკურსს ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი“ 2023 წლის 1 სექტემბრიდან აცხადებს ღია კონკურსს ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე: ა) შინაგანი მედიცინა: ორი საშტატო ერთეული – 1

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/