ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

შესავსები ფორმები

კურსის შეფასება (ინგლისურად)

კურსის შეფასება (ქართულად)

პროგრამის შეფასება (ახალი პროგრამა, ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება (ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება (ახალი პროგრამა, ქართულად)

პროგრამის შეფასება (ქართულად)

პროგრამის შეფასება კურსდამთავრებლის მიერ (ახალი პროგრამა, ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება კურსდამთავრებულის მიერ (ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება კურსდამთავრებულის მიერ (ახალი პროგრამა, ქართულად)

პროგრამის შეფასება კურსდამთავრებლის მიერ (ქართულად)

პროგრამის შეფასება დამსაქმებლის მიერ (ახალი პროგრამა, ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება დამსაქმებლის მიერ (ინგლისურად)

პროგრამის შეფასება დამსაქმებლის მიერ (ახალი პროგრამა, ქართულად)

პროგრამის შეფასება დამსაქმებლის მიერ (ქართულად)

მასწავლებლის ასისტენტის შეფასება (ინგლისურად)

მასწავლებლის ასისტენტის შეფასება (ქართულად)