ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

ბიბლიოთეკა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმთან და სარგებლობს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემით - OpenBiblio

ბიბლიოთეკით სარგებლობის ინსტრუქცია

სისტემა OpenBiblio-ში შესვლა

ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში შესვლა

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია შემდეგი მონაცემთა ბაზები : 

Cambridge Journals Online

BioOne Complete

The e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

IMechE Journals

New England Journaal of Medicine 

Royal Society Journals Collection

SAGE Premier

Openedition Journals

სასარგებლო ბმულები:

საქართვლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ეროვნული  სამეცნიერო  ბიბლიოთეკა

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა