ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

სტრუქტურა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:

  • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
  • სტრატეგიული განვითარების სამსახური
  • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
  • საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
  • იურიდიული სამსახური
  • ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოების სამსახური
  • საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სამსახური
  • ბიბლიოთეკა

თითოეული ამ სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება უნივერსიტეტის დებულებითა და საკუთრივ სამსახურის დებულებით.

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

უნივერსიტეტის სამსახურების დებულებები