ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

სკოლები

ამჟამად უნივერსიტეტში მოქმედებს მედიცინის სკოლა, რომელიც  გეგმავს განახორციელოს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები ქართულ და ინგლისურ ენებზე და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა. მედიცინის სკოლის აკადემიური და მოწვეული პერსონალს შეადგენენ მედიცინის აღიარებული სპეციალისტები როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მედიცინის სკოლის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები :

  

ასოცირებული პროფესორები:

 

ასისტენტ-პროფესორები:

  • თამარ კვარაცხელია
  • დავით იოსებაშვილი