ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობებზე

შპს აღმოსავლეთ დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად დიპლომირებული მედიკოსის ქართულ და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებლად:

  

საბაზისო სამედიცინო მეცნიერებათა დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • ასოცირებული პროფესორი (ფიზიოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ბიოქიმია) - 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;

  

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებით:

 • ასისტენტ-პროფესორი (ენდოკრინოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;

  

ქირურგიის დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • პროფესორი (ყელ-ყურის ქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულენოვან და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ნეიროქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (კარდიოქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვანპროგრამებზე;
 • ასისტენტ-პროფესორი (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ოფთალმოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე.

   

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონეუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წელი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  • სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო სტიპენდიები, გრანტები, გამოგონებები და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლისგანმავლობაში;
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება. (გარდა ქართულენოვანიპროგრამაზე)

 

პროფესიული ნიშნით პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსო მოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 5 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ მონაწილოება ;
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული პუბლიკაციების ჩამონათვალი;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;( გარდა ქართულენოვანიპროგრამაზე)
 • უმაღლესი განათლება.

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონეუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წელი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  • სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო სტიპენდიები, გრანტები, გამოგონებები და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლისგანმავლობაში;
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება.

  

პროფესიული ნიშნით ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსომოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 3 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ. მონაწილოება ;
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული პუბლიკაციების ჩამონათვალი;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;
 • უმაღლესი განათლება.

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  1. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  1. საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  2. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  3. ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება.

  

პროფესიული ნიშნით ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსომოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 2 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ. მონაწილოება ;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;
 • უმაღლესი განათლება.

  

საკონკურსო მოთხოვნები და კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი იხილეთ შპს“აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი”-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www. eastwest.ge

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 21 აგვისტოდან 24 აგვისტოს ჩათვლით უნივერსიტეტის კანცელარიაში (10:00-17:00 სთ). მისამართი: თბილისი, ქ. თბილისი, კ. აფხაზის ქ. #44. საკონკურსო საბუთები კონკურსანტებს უკან არ უბრუნდებათ.

კონკურსი ტარდება სამ ეტაპად (საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთა დოკუმენტაციის შესწავლა, პირველადიშეფასება, დოკუმენტაციის შედეგად შერჩეული კონკურსანტებთან გასაუბრება და შეჯერება – გადაწყვეტილების მიღება) 2017 წლის 25 აგვისტოდან 29 აგვისტოს ჩათვლით.

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2017 წლის 30 აგვისტოს.