ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობებზე

შპს „აღმოსავლეთ–დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი” აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორის და ასისტენტის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, დიპლომირებულიმედიკოსის ქართულ და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებლად:

 

საბაზისო მედიცინა

საბაზისო სამედიცინო მეცნიერებათა დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • ასოცირებული პროფესორი (ფიზიოლოგია) – 2 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (პათოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ანატომია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასისტენტი (ანატომია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე.

 

კლინიკური მედიცინა

შინაგანი მედიცინოს დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • პროფესორი (კარდიოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (კარდიოლოგია, ფარმაკოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინა) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ჰემატოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასისტენტ-პროფესორი (რადიოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასისტენტ-პროფესორი (ენდოკრინოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე.

 

ქირურგიის დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • პროფესორი (ქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულენოვან პროგრამაზე;
 • პროფესორი (ოტორინოლარინგოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ქირურგია) – 2 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ნეიროქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პ#4318;როფესორი (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვანპროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვანპროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ოფთალმოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასისტენტ-პროფესორი (კარდიოქირურგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე.

 

ჰუმანიტარული, საინფორმაციო, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების დეპარტამენტის შემდეგი მიმართულებებით:

 • პროფესორი (ქართული ფილოლოგია) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებზე;
 • ასოცირებული პროფესორი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) – 1 ვაკანსია ქართულ და ინგლისურენოვანპროგრამებზე.საკონკურსო ვაკანსიის მოთხოვნები:

 

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონეუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წელი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  • სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო სტიპენდიები, გრანტები, გამოგონებები და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლისგანმავლობაში;
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება. (გარდა ქართულენოვანიპროგრამაზე)

 

პროფესიული ნიშნით პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსო მოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, +#4320;აც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 5 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ მონაწილოება ;
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული პუბლიკაციების ჩამონათვალი;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;( გარდა ქართულენოვანიპროგრამაზე)
 • უმაღლესი განათლება.

  

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
  • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონეუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წელი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  • სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო სტიპენდიები, გრანტები, გამოგონებები და სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
  • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლისგანმავლობაში;
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება.

პროფესიული ნიშნით ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსო მოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 3წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ. მონაწილოება ;
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული პუბლიკაციების ჩამონათვალი;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;
 • უმაღლესი განათლება.

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება.

 

პროფესიული ნიშნით ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსო მოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 2 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ. მონაწილოება ;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;
 • უმაღლესი განათლება.

 

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:
  • დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლა.
 2. დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:
  • საექიმო საქმიანობის გამოცდილება (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციისკონკურსანტებისთვის);
  • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება /ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება.

 

პროფესიული ნიშნით ასისტენტის თანამდებობის დასაკვებელად საკონკურსო მოთხოვნები:

 • დარგში მუშაობის პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს, შესაბამის დარგში, არანაკლებ 1 წლის მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით.
 • სპეციალური მომზადება- ტრენინგებში, კონფერენციებში, სემინარებში და ა.შ მონაწილოება ;
 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდებისადეკვატურობით;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილება/ინგლისური ენის კომპეტენციის დადასტურება;
 • უმაღლესი განათლება.

  

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველივალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად (შესავსები ფორმა განთავსებულია ვებ-გვერდზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
 • ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატურისამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთწარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები(ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, გრანტების, გამოგონებების და სხვა პროფესიულიაქტივობების დამდასტურებელი ინფორმაცია;
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებშიმონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 • ინგლისური ენის ცოდნის ან/და ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები; (გარდაქართულენოვან პროგრამაზე);
 • კლინიკური აქტივობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკურისპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის);
 • საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლი (მხოლოდ ჯანდაცვისმიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის).

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთებისწარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად (შესავსები ფორმა განთავსებულია ვებ-გვერდზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები(ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • ინგლისური ენის ცოდნის ან/და ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • კლინიკური აქტივობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკურისპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის);
 • საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლი (მხოლოდ ჯანდაცვისმიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის).

  

ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენისეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად (შესავსები ფორმა განთავსებულია ვებ-გვერდზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
 • ცნობა დოქტორანტურაში სწავლის შესახებ;
 • ინგლისური ენის ცოდნის ან/და ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • კლინიკური აქტივობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულების კლინიკურისპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის);
 • საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლი (მხოლოდ ჯანდაცვისმიმართულების კლინიკური სპეციალიზაციის კონკურსანტებისთვის).

 

შენიშვნა: პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორისა და ასისტენტის თანამდებობის დასაკვებელიკონკურსში მონაწილეობის მსურველი, რომლის შეფასებაც უნდა მოხდეს პროფესიული ნიშნით, ვალდებულია საბუთებისწარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოაუდგინოს შემდეგი დოკუმნეტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად (შესავსები ფორმა განთავსებულია ვებ-გვერდზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
 • სპეციალური მომზადებისა ან/და გამოქვეყენბული პუბლიკაციების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • ინგლისური ენის ცოდნის ან/და ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები(ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);

შენიშვნა: უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარებისეროვნული ცენტრის მიერ.

  

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 26 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით უნივერსიტეტის კანცელარიაში (10:00-17:00 სთ). მისამართი: თბილისი, ქ. თბილისი, კ. აფხაზის ქ. #44. საკონკურსო საბუთები კონკურსანტებს უკან არ უბრუნდებათ.

კონკურსი ტარდება სამ ეტაპად (საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთა დოკუმენტაციის შესწავლა, პირველადიშეფასება, დოკუმენტაციის შედეგად შერჩეული კონკურსანტებთან გასაუბრება და შეჯერება – გადაწყვეტილების მიღება)2017 წლის 3 ივლისიდან 10 ივლისის ჩათვლით.

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2017 წლის 11 ივლისს.