ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2021 წლის 4 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:

ა) ქირურგიის მიმართულებით პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - გიორგი წილოსანი;

ბ) კარდიოქირურგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - გიორგი ჯანაშია;

გ) კარდიოლოგია/ფარმაკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ეთერ ცეცხლაძე;

დ) ფიზიოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ირმა ხაჩიძე

ე) პათოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - მეგი დუმბაძე;

ვ) ნეიროქირურგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ნათელა შენგელაია;

ზ) ოფთალმოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე ნიკოლოზ ლაბაური;

თ) ტრავმატოლოგია/ორთოპედიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ტრისტან ნიშნიანიძე;

ი) ქირურგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - შალვა გიუაშვილი;

კ) ფიზიოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ხათუნა ფარქოსაძე;

ლ) ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით ასისტენტი პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე - ლალი ტიგიშვილი