ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

ავტორიზაციის ექსპერტთა ვიზიტი

2020 წლის 10 აგვისტოს უნივერსიტეტში განხორციელდა ავტორიზაციის ექსპერტთა ვიზიტი ჯანდაცვის მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორიზებულ რეჟიმში დამატების მიზნით.