ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი

2020 წლის 5-6 მარტს უნივერსიტეტში განხორციელდა აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის მიზნით.