ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

უნივერსიტეტის ავტორიზაცია

2019 წლის 26 ივლისს გაიმართა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება (#26) აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის 6 წლის ვადით მინიჭების თაობაზე.